Neo Personality Test
Holland Personality Test

تست نئو، یک آزمون روان‌سنجی  معتبر است که در سرتاسر دنیا برای شخصیت‌شناسی افراد مورد استفاده  قرار می‌گیرد و در بسیاری از سازمان‌ها، جزئی از فرایند استخدام است. نتایج آزمون نئو نشان می‌دهد که کدام گزینه برای استخدام در یک جایگاه شغلی مناسب‌تر بوده و کدام مسیر شغلی، مسیر مناسب‌تری برای یک فرد است.

تست هالند که هم  به  جنبه های روان شناختی  (پیش بینی رفتارها)  و هم  جامعه شناختی (ویژگی های محیط)  توجه دارد.  این آزمون توسط روان شناس  مطرح  آمریکایی،  جان هالند است که  برگرفته از تئوری  انتخاب شغل  برمبنای  تیپ های  شخصیتی افراد، افراد، ارائه شده. با انجام آن می توان تیپ شخصیتی فرد و شغل و حرفه متناسب با آن را شناسایی کرد.